Vyhľadávanie

Kontakt

Merida - Zelená stopa SNP

cmaraton@zoznam.sk

Propozície 2014

 

Propozície 2013

  

Usporiadateľ: Občianske združenie Biela stopa SNP v spolupráci s mestom

                      Banská Bystrica, obcami Selce, Baláže a BBHS 1999

 

Termín:  7.9.2013

 

Miesto konania: Selce - areál futbalového štadióna

 

Trate:

Polmaratón:         50 km (červený okruh), prevýšenie 1350 m

Minimaratón:        33 km (modrý okruh), prevýšenie 830 m

 

Súťažné kategórie:

 

                MK muži               19-39 rokov           polmaratón

                SK muži                40-49 rokov           polmaratón

                VK muži                50-59 rokov           polmaratón

                ZK ženy                19-39 rokov           polmaratón

                DK ženy                40-49 rokov          polmaratón

                LK ženy                nad 50 rokov         polmaratón     

 

                KtK kadeti            15-16 rokov           minimaratón

                Jrk juniori              17-18 rokov           minimaratón

                JaK dievčatá         15-18 rokov           minimaratón

                MM muži              bez rozdielu veku  minimaratón

                MZ ženy               bez rozdielu veku  minimaratón

 

                Žiaci                     11-12 rokov          4 km okruh

                Žiačky                  11-12 rokov          4 km okruh

                Žiaci                     13-14 rokov          4 km okruh

                Žiačky                  13-14 rokov          4 km okruh

 

                DETI                      5-6 rokov            v areáli štadióna

                DETI                      7-8 rokov            v areáli štadióna

                DETI                      9-10 rokov           v areáli štadióna

 

Protesty sa prijímajú do 1 hodiny po oznámení predbežných výsledkov

 

Štartovné:  kategórie MTB

                               12,- € do 23.8.2013 s tričkom

                               15,- € do 3.9.2013 s tričkom

                               18,- € na štarte bez trička

                               juniori, kadeti 

                               10,- € do 3.9.2013 s tričkom

                               15,- € pri prezentácii bez trička

                                Žiaci: 1,- €

                                Deti: 0,- €

Názov účtu:            Občianske združenie Biela stopa SNP

                               č.ú. 1266397003/5600

                               IBAN: SK90 5600 0000 0012 6639 7003

                               BIC: KOMASK2X

                               variabilný symbol: rodné číslo pretekára

                               Konštantný symbol: 0308

 

Prihlášky:   Prihlášky spolu s kópiou dokladu o zaplatení pošlite najneskôr

                   do 3.9.2013 na adresu:

 

                               Ing. Marián Čema

                               Oremburská 8

                               974 04 Banská Bystrica

 

                               alebo na číslo faxu: 048/4514072     

                               e-mail:  cema@uniqa.sk

 

Kontaktná osoba:

 

                               Ing. Marián Čema

                               Tel.č.: 048/4514084 

                               Fax:    048/4514072

                               Mobil:  0910 412 049 

                               e-mail: cema@uniqa.sk

 

Prezentácia:  Priestor štartu a cieľa futbalový štadión Selce

Ubytovanie: Internát, hotel Fuggerov dvor

Program cyklomaratónu:

 

7:00 - 10:00             prezentácia kategórií MK, SK,VK, W2K, ZK, DK, LK,

                              KtK, KaK, JaK, MM, MZ,

10:15                      povinné poučenie kategórie MK, SK, VK, W2K, ZK, DK,

                              LK, KtK, KaK, JaK, MM, MZ

10:30                      štart kategórie MK, SK, VK, W2K, ZK, DK, LK, KtK,

                              KaK, JaK, MM, MZ

10:30 - 11:00           prezentácia detí a žiakov

11:15                      štart žiakov

11:30                      štart detí

14:30 – 15:30          vyhlásenie víťazov, tombola (štartujúci pretekári)

 

                               Podmienky účasti na maratóne

 

                            Merida – Zelená stopa SNP

 

-          podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne

           nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ

           z bezpečnostných dôvodov

           vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trateň

-          maratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo

-          odporúčame lekársku prehliadku

-          osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas

           rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať len trasu

           Minimaratón v doprovode zákonného zástupcu

-          prilba je povinná pre všetkých pretekárov počas celého preteku

           Zloženie prilby počas preteku bude potrestané

           diskvalifikáciou pretekára a aj následným vylúčením

           zo žrebovania v tombole!

 

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené

s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne každé ručenie za škody osôb,

vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí.

Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú

civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo

ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia

tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo

nehode na právo postupovania alebo postihu voči usporiadateľom a ich

zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť

na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia

nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami

účasti a prihlasujem sa na hore uvedené podujatie. Pre mladších ako 18

rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu.

 

Prehlasujem, že som na preteky dostatočne trénoval a proti mojej účasti

neexistujú žiadne lekárske pochybnosti.

 

Pri nekonaní alebo výpadku podujatia z dôvodu vyššej moci nemám žiadne

právo na vrátenie peňazí. O mne v rámci súťaže urobené fotografie, filmové

nahrávky a interviá, ako aj výsledky s mojimi osobnými údajmi sa môžu

použiť tlačou, rozhlasom a televíziou, ako aj reklamou bez nároku na úhradu.

 

Svojim vlastnoručným podpisom prehlasujem, že uznávam vypísanie

všetkých podmienok (UPOZORNENIE zákon na ochranu osobných údajov

č. 428/2002: vaše údaje sa strojne uložia a použijú ďalej).

 

Beriem (e) na vedomie, že maratón sa ide za plnej cestnej cestnej premávky

a v členitom horskom teréne. Maratón budem absolvovať na vlastné

nebezpečenstvo. To potvrdzujem svojim podpisom na prednej strane prihlášky.